Reisevilkår

Reisevilkår

Reisevilkår for reiser bestillt fra og med 1 august 2018

Alminnelige vilkår for pakkereiser

For reisen gjelder Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) alminnelige vilkår som bransjen ble enige om den 28. juni 2018, samt arrangørens spesielle vilkår som angis nedenfor. De spesielle vilkårene står i kursiv.

Reisearrangøren har rett til å tillempe egne, spesielle vilkår som avviker fra de alminnelige. Dette om tillempingen av spesielle vilkår kan motiveres av reisens spesielle karakter, egne bestemmelser når det gjelder transport (som for eksempel booking- og salgsvilkår for rutefly), avvikende bovilkår på grunn av en reises spesielle karakter, eller spesielle omstendigheter på reisemålet. De spesielle vilkårene får ikke stride mot loven om pakkereise på en slik måte at det blir negativt for den reisende.

De alminnelige og spesielle vilkårene er en del av avtalen.

1. Avtalen

1.1 Avtalen blir bindende for partene når arrangøren skriftlig bekrefter den reisendes bestilling. Dette så fremt ingenting annet har blitt avtalt. Arrangøren skal bekrefte den reisendes bestilling umiddelbart. Angrerett gjelder ikke ved avtaler om pakkereiser.

1.2 Hovedreisende er den person som har sitt navn på avtalen. Den hovedreisende angis først i reisehandlingene eller på annen tydelig måte. Den hovedreisende er ansvarlig for betaling i henhold til avtalen. Alle endringer og eventuell avbestilling kan kun gjøres av den hovedreisende. Unntak kan gjøres om hovedreisende blir alvorlig syk og selv ikke kan gjennomføre endringen eller avbestillingen. Den hovedreisende har ansvar for å forse reisearrangøren med korrekte bookingsopplysninger for de øvrige reisende som omfattes av avtalen. Eventuell tilbakebetaling skjer til den hovedreisende.

1.3 Om den reisende er under 18 år og reiser uten foresatte, må det oppgis ved bookingstilfellet. Visse reiser kan kreve aldersgrense som kan være høyere enn 18 år. Informasjon om dette gis ved bookingen.

1.4 Tider for avreise og hjemreise i bookingsbekreftelsen er preliminære. Arrangøren skal så snart som mulig, og om mulig senest 20 dager før avreisen, presisere de avgangstider som gjelder for reisen.

1.5 Arrangøren skal gi allmenn informasjon i spørsmål som gjelder pass og visum.

1.6 Arrangøren skal gi allmenn informasjon i spørsmål som gjelder helsebestemmelser for reisemålet.

1.7 Tilslutningsreise eller spesialarrangement inngår i pakkereiseavtalen kun om disse har blitt booket sammen og samtidig med de tjenester som inngår i pakkereisen, eller om disse har blitt solgt sammen med øvrige tjenester til en totalpris.

1.8 Eventuelle ønskemål eller spesielle tjenester på den reisendes forespørsel inngår i avtalen kun om disse uttrykkelig har blitt bekreftet skriftlig av arrangøren.

1.9 Den reisende er skyldig til å kontrollere bookingsbekreftelsen/reisehandlingene så snart den har blitt mottatt, sjekke at alle opplysninger stemmer, samt at navn er rettstavet og overensstemmer med passet. Eventuelle feilaktigheter må snarest påtales. Arrangøren forbeholder seg retten til å ta ut en avgift tilsvarende den faktiske kostnaden for å rette feilaktige opplysninger, samt et rimelig beløp for det merarbeid som rettelsen medfører. Om feil beror på arrangøren eller noen som denne er ansvarlig for, skal rettelse skje uten kostnad for den reisende.

1.10 Den hovedreisende skal omgående gi beskjed til arrangøren om eventuelle endringer av adresse, e-post, telefonnummer eller andre opplysninger som er av betydelse for arrangørens mulighet til å kontakte den reisende.

1.11 For visse reiser kreves et minimumsantall deltakere for at reisen skal gjennomføres. Den reisende skal få tydelig informasjon om dette, senest når reisen bookes.

1.12 Om flybilletter er en del av pakkereisen, skal disse benyttes i korrekt rekkefølge. Den reisende kan for eksempel ikke kun benytte en hjemreisebillett dersom både tur og retur har blitt booket. Det samme gjelder for delstrekninger. Om ikke billetten utnyttes fra start, avbookes resterende deler.

2. Pris og betaling

2.1 Prisen skal angis slik at hele reisens pris tydelig framgår. Prisen skal omfatte alt som inngår i avtalen. Det vil si alle tjenester samt obligatoriske tillegg, skatter og avgifter.

2.2 Den reisende skal betale reisens pris senest ved det tidspunkt som framgår av avtalen.

Kenzan Tours AB får ikke kreve sluttbetaling av reisens pris tidligere enn 35 dager før avreise om ikke annet har blitt sagt.

2.3 Arrangøren får i forbindelse med bookingsbekreftelsen ta ut en første delbetaling (påmeldingsavgift). Den skal være rimelig i forhold til reisen pris og andre omstendigheter. Påmeldingsavgiften er 10 % av reisens totalpris.

2.4 Om den reisende ikke betaler reisens pris i henhold til avtalen, har arrangøren rett til å heve avtalen og ta ut en rimelig kompensasjon.

2.5 Om ikke annet uttrykkelig framgår, er reisens pris basert på boende for to personer i delt dobbeltrom. Ved innkvartering for kun en person i dobbeltrom eller større rom avsett for fler enn en person, har arrangøren rett til å ta ut en tilleggsavgift.

2.6 Arrangøren er skyldig til å informere den reisende om eventuelle ekstrakostnader.

3. Den reisendes rett til endring og avbestilling

3.1 Den reisende har rett til å endre avtalen dersom arrangøren tillater dette. Endringer i avtalen kan medføre ekstra kostnader for den reisende, enten fra arrangørens side eller fra andre parter.

3.2 Den reisende har rett til å avbestille reisen. Arrangøren forbeholder seg retten til å begjære kompensasjon fra den reisende for de kostnader som arrangøren har fått som følge av avbestillingen. Arrangøren kan ha rimelige, standardiserte avbestillingsavgifter, baserte på tidspunkt for avbestilling. Om arrangøren ikke har standardiserte avbestillingsavgifter, har arrangøren rett til en rimelig avbestillingsavgift.

Kenzan Tours AB har alltid rett å beholde den innbetalte påmeldingsavgiften. Deretter beholder Kenzan Tours AB dessuten de ulike delbetalingene etter hvert som disse forfaller.

Kenzan Tours AB har rett til å beholde full betaling som skal ha kommet inn senest 35 dager før avreisedato, så fremt det ikke er mulig å få tilbake kostnader fra underleverandører som i så fall skal tilbakebetales til den reisende med avdrag for Kenzan Tours AB sine administrasjonskostnader.

Avbestilling av reise skal alltid skje skriftlig til ansvarlig selger på Kenzan Tours AB.

4. Den reisendes rett til å overføre avtalen

4.1 Den reisende får overføre avtalen til noen som oppfyller alle vilkår for å delta i reisen. Et slikt vilkår kan for eksempel være at et transportselskap eller lignende skal godkjenne bytte av reisende. Den reisende må i rimelig tid før avreisen gi beskjed til arrangør eller forselgeren angående overføringen. Beskjed som har blitt gjort senest sju dager før avreise, anses alltid ha være innenfor rimelig tid.

4.2 Arrangøren får ta ut en passende avgift for overføringen. Avgiften får ikke overstige de kostnader som overføringen innebærer. Arrangøren skal vise hvordan kostnaden beregnes.

Flybilletter kan normalt ikke overføres. Om flyselskapet tillater en overføring, forbeholder vi oss retten til å debitere den faktiske kostnaden for overføringen i henhold til vilkårene hos det respektive flyselskapet.

4.3 Den som overfører og den som får overført avtalen til seg, er solidarisk ansvarlige mot arrangøren eller forselgeren for alt det som gjenstår å betale for reisen, samt for de ekstra kostnader som overføringen medfører.

5. Endringer før avreise

5.1 Endring av avtalevilkår
Arrangøren har rett til å gjøre endringer i avtalen, forutsatt at arrangøren informerer den reisende om endringen på en klar, begripelig, tydelig og varaktig måte. Om endringen er uten betydelse, for eksempel mindre endringer av flytider, har den reisende ikke rett til prisavslag eller kompensasjon. Ved større endringer av reisen, skal den reisende, om mulig, tilbys en alternativ reise eller ha rett til å si opp avtalen uten å måtte betale noen avgift.

5.2 Endring av pris
5.2.1 Arrangøren får forhøye prisen på reisen dersom forhøyningen beror på endringer i drivstoffpriser, skatter og offentlige avgifter, eller valutakurser.
5.2.2 Reisens pris får forhøyes med et beløp som tilsvarer den reisendes andel av de kostnadsøkninger som arrangøren rammes av. Rett til førhøying av pris foreligger kun dersom kostnadsøkningen sammenlagt overstiger 100 kroner per booking.
5.2.3 Reisens pris skal senkes dersom arrangørens kostnader, av samme grunner som tidligere nevnt, minsker med sammenlagt minst 100 kroner per booking. Arrangøren får ved prissenkning gjøre avdrag for faktiske administrative kostnader.
5.2.4 Arrangøren skal så snart som mulig underrette den reisende om prisendringene. Underrettelsen skal inneholde en motivering til endringen samt en utregning.
5.2.5 Prisen får ikke forhøyes og behøver heller ikke senkes dersom det er mindre en 20 dager før avtalt avreisedato.
5.2.6 Arrangøren kan i sine spesielle vilkår avstå fra retten til å forhøye prisen i henhold til 5.2.1. I så fall behøver arrangøren heller ikke senke priset i henhold til 5.2.3.

5.3 Den reisendes rett til å si opp avtalen uten avbestillingsgebyr
5.3.1 Om den reisende vil si opp avtalen på grunn av en betydende endring, for eksempel om prisen forhøyes med mer enn 8% av pakkereisens totalpris, må den reisende gi beskjed til arrangøren om at avtales sies opp. Dette innen en av reisearrangøren angitt rimelig tid fra det at arrangøren informerte den reisende om endringen. Dersom den reisende ikke gjør det, kommer den nye avtalen gjelde for den reisende.
5.3.2 Om pakkereiseavtalen sies opp, skal arrangøren uten unødvendig ventetid og senest 14 dager etter at avtalen har blitt sagt opp, tilbakebetale hele prisen for reisen.

5.4 Arrangørens og den reisendes rett til å si opp avtalen ved uunngåelige og ekstraordinære hendelser
5.4.1 Både arrangøren og den reisende har rett til å si opp avtalen. Dette dersom gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av passasjerene til reisemålet i stor grad påvirkes av uunngåelige og ekstraordinære hendelser på reisemålet eller i reisemålets umiddelbare nærhet. Med uunngåelige og ekstraordinære hendelser menes for eksempel alvorlige sikkerhetsproblem. Det kan være krig, terrorisme, alvorlig sykdomsutbrudd eller naturkatastrofer. Den reisende har under slike omstendigheter rett til å si opp avtalen uten å måtte betale noen form for avbestillingsavgift. Dersom arrangøren sier opp avtalen i overenstemmelse med dette punktet, har den reisende ingen rett til kompensasjon foruten full tilbakebetaling under 5.3.2.
5.4.2 Den reisende har ikke rett til å si opp avtalen dersom de uunnvikelige og ekstraordinære hendelsene var kjent ved tidspunktet for avtaleinngåelsen.
5.4.3 For å utrede om hendelsen er av en slik alvorlig karakter som angis ovenfor, skal sakkyndige svenske eller internasjonale myndigheter spørres om råd. En advarsel fra UD skal alltid anses utgjøre grunn for oppsigelse.

6. Arrangørens ansvar for gjennomføringen av pakkereisen

6.1 Brister i gjennomføringen
Om en reisetjeneste ikke gjennomføres i henhold til avtale, skal arrangøren avhjelpe feilen innen rimelig tid. Arrangøren er derimot ikke skyldig til å avhjelpe feilen dersom det er umulig eller om det skulle medføre uproposjonale ekstrakostnader. Om arrangøren ikke avhjelper feilen, kan den reisende ha rett til prisavslag og kompensasjon.

6.2 Vesentlige feil
6.2.1 Om, etter avreise, en vesentlig del av de avtale tjenestene ikke kan leveres, skal arrangøren om mulig fremskaffe likeverdige eller bedre alternativer uten ekstra kostnader for den reisende. Dersom arrangøren ikke kan tilby dette, får arrangøren gi et alternativ til lavere kvalitet, kombinert med et passende prisavslag. Den reisenende får kun avvise alternativ dersom disse ikke kan anses være sammenlignbare med de som skulle ha blitt levert i følge avtalen, eller om tilbud om prisavslag ikke anses være rimelig.
6.2.2 Dersom arrangøren ikke kan tilby noe alternativ, eller om den reisende har rett til å avvise alternativene i henhold til 6.2.1., kan den reisende ha rett til prisavslag og kompensasjon.
6.2.3 Ved feil som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen, og som arrangøren ikke har kunnet avhjelpe innen rimelig tid, får den reisende si opp avtalen. Den reisende kan også ha rett til prisavslag og kompensasjon.
6.2.4 Dersom arrangøren ikke kan tilby noe alternativ eller om den reisende har rett til å avvise slike alternativ i henhold til 6.2.1., eller om den reisende har sagt opp avtalen i henhold til 6.2.3, har den reisende rett til likeverdig transport hjem, uten unødvendig forsinkelse, og uten ekstrakostnad. Dette om pakkereisen inkluderer transport og den reisende befinner seg på reisemålet.

7. Om prisavslag og kompensasjon

7.1 Prisavslag gis ikke dersom arrangøren kan vise at feilen ligger hos den reisende.

7.2 Den reisende har ikke rett til kompensasjon dersom arrangøren kan bekrefte at feilen ligger hos den reisende eller hos tredjepart som ikke er tilknyttet leveringen av de reisetjenester som inngår i pakkereisen, eller om feilen har å gjøre med uunngåelige og ekstraordinære hendelser.

7.3 Dersom feilen kommer an på noen som arrangøren har leid inn, går arrangøren fri fra erstatningsansvar i henhold til disse reisevilkår, kun om også den som arrangøren har leid inn går fri i henhold til denne bestemmelsen. Det samme gjelder om feilen har å gjøre med noen andre i et tidligere ledd.

7.4 Rett til kompensasjon på grunn av at arrangøren har innstilt reisen foreligger ikke dersom arrangøren kan vise at færre enn et i avtalen angitt minimumsantall deltakere har meldt seg på, og den reisende innen en i avtalen angitt tid skriftlig får beskjed om at reisen er innstilt.
Melding om at en reise blir innstilt, skal gis senest

  • 20 dager før avreisedato dersom reisen varer lengre enn 6 dager
  • 7 dager før avreisedato dersom reisen varer mellom 2 og 6 dager
  • 48 timer før avreise dersom reisen er kortere enn 2 dager

7.5 Kompensasjon i henhold til disse vilkår omfatter kompensasjon for ren formueskade, personskade og saksskade. Den reisende er skyldig til å, i den grad det er mulig, begrense skaden.

7.6 Om ingen annen begrensning følger av pakkereiseloven eller annen tvingende lovgivning, er arrangørens ansvar for skade begrenset til tre ganger pakkereisens pris. Denne begrensningen gjelder derimot ikke ved personskade eller ved skade som er forårsaket forsettlig, eller på grunn av uaktsomhet.

8. Reklamasjon

8.1 Den reisende får kun påberope feil i de avtalte tjenestene dersom denne innen rimelig tid har merket eller burde har merket feilen, underretter arrangøren eller forselgeren om feilen. Dette skal skje umiddelbart og om mulig på reisemålet. Ved faststilling av eventuelt prisavslag eller kompensasjon for skader, beaktes det tidspunkt da den reisende gjorde reklamasjonen dersom en slik melding hadde gjort at feilen kunne ha blitt rettet opp. Skriftlig reklamasjon skal ha kommet inn til Kenzan Tours AB senest to måneder etter hjemkomstdato.

8.2 Uten at punkt 8.1 er til hinder, får den reisende påberope feil dersom arrangøren eller forselgeren har handlet grovt uaktsomt eller i strid mot tro og heder.

9. Den reisendes ansvar under reisens gang

9.1 Arrangørens anvisninger
Den reisende er skyldig til å følge de anvisninger for gjennomføringen av reisen som blir gitt av reiseleder eller annen person som er leid inn av arrangøren. Den reisende er skyldig til å respektere de ordensregler som gjelder for reisen, samt å på reisemålet opptre slik at medreisende og andre ikke forstyrres. Om den reisende i større grad bryter mot dette, kan arrangøren heve avtalen uten at den reisende får rett til kompensasjon eller tilbakebetaling.

9.2 Den reisendes ansvar for skade
Den reisende er ansvarlig for eventuell kompensasjon i forbindelse med skader som den reisende på grunn av uaktsomhet påfører arrangøren.

9.3 Den reisendes ansvar for formaliteter
9.3.1 Den reisende er selv ansvarlig for å iaktta nødvendige formaliteter i forbindelse med gjennomføringen av reisen. Det kan for eksempel være å ha et gyldig pass, visum, vaksinasjoner og forsikring.
9.3.2 Den reisende skal, for samtlige i pakkereisen inngående transporttjenester, ha avsluttet check-in i overensstemmelse med reiseplanen eller annen anvisning fra arrangør eller transportør.
9.3.3 Den reisende er selv ansvarlig for alle kostnader som oppkommer til følge av bristende formaliteter, for eksempel hjemtransport på grunn av manglende pass. Dette dersom ikke bristene har blitt årsaket av feilaktig informasjon fra arrangøren eller forselgeren.
9.3.4 Den reisende er ansvarlig for å ta del av den informasjon som arrangøren har gitt.

9.4 Avvikelser fra arrangementet
En reisende som etter at reisen har påbegynt avviker fra arrangementet, er skyldig å si fra om dette til arrangør eller dennes representant.

10. Arrangørens skyldighet til å gi assistanse

Om den reisende kommer i vanskeligheter under reisen, er arrangøren skyldig, til, uten at det drøyer, gi passende hjelp. Slik hjelp kan for eksempel være informasjon om helse- og sykehustjenester, lokale myndigheter eller kontakt med konsulat. Arrangøren har rett til å ta ut en rimelig avgift for hjelp dersom situasjonen har oppstått forsettlig eller på grunn av uaktsomhet fra den reisendes side.

11. Tvisteløsninger

Partene bør forsøke å løse tvister som gjelder tolking eller tillemping av avtalen på egen hånd. Om partene ikke kan bli enige, kan tvisten prøves av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, SE-101 23 Stockholm, Sverige, www.arn.se, eller av allmenn domstol. En tvist kan også prøves via EU-kommisjonens onlineplatform: http://ec.europa.eu/odr.

Reisevilkår for reiser bestillt før 1 august 2018

Kenzan Tours AB: reisevilkår

1. Avtalen

1.1 Arrangøren er ansvarlig imot den reisende for hva denne har rett til å kreve som følge av avtalen. Ansvaret gjelder også for slike prestasjoner som skal utføres av en annen enn arrangøren. Om agenten er part i avtalen, er han ansvarlig for den reisende på samme måte som arrangøren.

1.2 Informasjonen i arrangørens kataloger og brosyrer er bindende for dette. En arrangør kan imidlertid endre informasjon i kataloger eller brosjyrer før en avtale er nådd. Dette kan imidlertid kun gjøres om et eksplisitt forbehold er gjort i katalogen eller brosjyren, og hvis den reisende er tydelig informert om endringene.

1.3 Arrangøren skal holde den reisende underrettet om spørsmål som er relevante for den reisende som er knyttet til avtalen.

1.4 En korresponderende reise eller et spesialarrangement inngår kun i avtalen dersom den selges eller markedsføres sammen med hovedarrangementet for en felles pris, eller for separate priser knyttet til hverandre.

1.5 Avtalen er bindende for partene når arrangøren skriftlig har bekreftet den reisendes bestilling, og den reisende innen avtalt tidspunkt, har betalt registreringsavgiften i henhold til arrangørens instruksjoner.

Arrangøren skal bekrefte den reisendes bestilling uten forsinkelser

2. Betaling av prisen før reisen

2.1 Den reisende skal betale reisens pris senest ved det tidspunkt som framgår i avtalen.

2.2 Arrangøren får ikke kreve endelig betaling av reisens pris før tidligst 30 dager før avreisen, med mindre annet er spesielt avtalt. Om reisen bookes med avreise innen 30 dager, må reisen betales omgående eller senest innen 24 timeretter at bestillingsbekreftelsen når den reisende.

2.3 Arrangøren får i forbindelse med bekreftelsen ta ut en første delbetaling (registreringsavgift). Registreringsavgiften må være rimelig i forhold til reisens pris og omstendighetene for øvrig. 

Hvordan betalingen skal bli gjort og med hvilke beløp skal framgå i fakturaen. Ytterligere delbetalinger som oppstår i tid mellom registreringsavgift og endelig betaling, kan forekomme om arrangøren påviser rimelig årsaker til dette.

2.4 Om den reisende ikke betaler reisens pris i henhold til avtalen, har arrangøren rett til å heve avtalen og beholde registreringsavgiften som kompensasjon, med mindre detter er urimelig.

3. Den reisendes rett til å avbestille reisen

3.1 Den reisende har rett til å avbestille reisen som følger.

Etter at registreringsavgiften er betalt har den reisende rett til å avbestille reisen fram til ytterligere betalinger (del- eller avsluttende betaling) er utført. Den reisende mister da registreringsavgiften. Den reisende må selv sørge for en avbestillingsbeskyttelse eller avbestillingsforsikring. Når del- eller den avsluttende betalingen er gjort til arrangøren har arrangøren rett til å beholde disse innbetalingene.

4. Den reisendes rett til å overføre avtalen

4.1 Den reisende kan overføre avtalen til noen som oppfyller alla vilkårene for å få delta i reisen. Et slikt vilkår kan f.eks. være at transportselskaper eller andre som arrangøren har engasjert i henhold til gjeldende regler, skal godta bytte av reisende. Den reisende må informere arrangøren eller agenten om overføringen i god tid før avreise.

De fleste flyselskaper aksepterer normalt ikke en overføring, dette er grunnen til at en overføring av en avtale vanligvis blir nektet.

4.2 Når avtalen har blitt overdratt, er overdrageren og overtageren solidarisk ansvarlig mot arrangøren eller agenten for det som gjenstår å betale for reisen og for ekstrakostnader, men ikke mer enn 200 kr, som kan oppstå på grunn av overføringen.

Flyselskapets avgifter for overdragelse, belastes også overtageren.

5. Arrangørens endringer før avreisen og kansellering av reisen

5.1 Arrangørens rett til å endre avtalevilkårene

Arrangøren kan kun endre avtalevilkårene til den reisendes disfavør om det fremgår tydelig i avtalen at dette får skje.

5.2 Den reisendes rett til å trekke seg fra avtalen

Den reisende kan si opp avtalen dersom arrangøren forklarer at han ikke kommer til å oppfylle de forpliktelser han har påtatt seg og kontraktbruddet er av vesentlig betydelse for den reisende. Den reisende kan også trekke seg fra avtalen dersom avtalevilkårene endres vesentlig til hans disfavør.

Dersom arrangøren har til hensikt å bryte avtalen eller om han vil endre avtalevilkårene, skal han informere den reisende snarest og dermed gi beskjed om dens rett til å trekke seg fra avtalen i samsvar med første ledd.

Endringene kan være av en slik art som angår flytidsendringer. Kenzan Tours AB forbeholder seg retten til å endre flytider som følge av flyselskapets endringer og som da Kenzan Tours ikke kan styre over.

Den reisende skal innen rimelig tid informere arrangøren eller agenten dersom han ønsker å trekke seg fra avtalen. Hvis han ikke gjør det, mister han sin rett til å trekke seg fra avtalen.

5.3 Den reisendes rett til erstatningsreise

Fraskriver den reisende seg avtalen ifølge punkt 5.2 har han rett til en annen pakketur som er av likeverdig eller høyere kvalitet, om arrangøren eller agenten kan tilby dette. Om den reisende aksepterer en dårligere erstatningsreise har han rett til kompensasjon for prisforskjellen.

Avstår den reisende fra sin rett til erstatningsreise, eller hvis en slik tur ikke kan tilbys, skal han snarest få tilbake det han har betalt i henhold til avtalen.

Bestemmelsene i det første og andre ledd gjelder også dersom arrangøren avlyser reisen uten at den reisende er ansvarlig for det.

5.4 Den reisendes rett til erstatning, arrangørens kansellering av reise

I slike tilfeller som det henvises til i punkt 5.3 har den reisende rett til erstatning fra arrangøren, hvis det er rimelig.

Retten til kompensasjon på grunn av at arrangøren har kansellert reisen foreligger ikke hvis arrangøren viser

1. at færre personer enn det minimumsantallet angitte i avtalen er påmeldt til reisen og den reisende senest 14 dager før avreisen blir informert skriftlig om at reisen er kansellert (for reiser med en varighet på maks 5 dager, skal den reisende informeres senest 10 dager før avreise), eller

2. at reisen ikke kunne gjennomføres på grunn av et hinder utenfor arrangørens kontroll som denne ikke med rimelighet kunne forventet å ha regnet med når avtalen ble inngått, og konsekvensene av dette med rimelighet ikke kunne ha blitt unngått eller overvunnet.

Hvis det skyldes noen som arrangøren har engasjert at reisen er kansellert, er arrangøren fri fra krav på skadeserstatning i henhold til første ledd 2 kun om også den som han har engasjert skulle være fri i henhold den bestemmelsen. Det samme gjelder hvis årsaken skyldes noen annen i et tidligere ledd.

5.5. Endring av prisen

Inntreffer det økninger av kostnader for arrangøren etter at avtalen nevnt i 1.5 ovenfor har blitt bindende for partene, får arrangøren øke prisen for reisen med ett beløp som tilsvarer kostnadsøkningen dersom disse skyldes:

1. endringer i transportkostnader

2. endringer i skatter, toller eller avgifter henseende tjenester som er inkludert i reisen, eller

3. endringer i valutakurser som påvirker arrangørens kostnader for reisen.

Prisen kan økes med et beløp som motsvarer den reisendes andel av den kostnadsøkning som arrangøren rammes av for gjennomføringen av avtalen, forutsatt at denne kostnadsøkningen er av en slik art som er spesifisert i 1 – 3 ovenfor i dette avsnittet. F.eks. hvis en avgift i henhold til punkt 2 ovenfor øker med 100 kroner for hver reisende kan prisen økes med samme beløp. Om den reisende forlanger det må reisearrangøren legge frem hvordan prisøkningen har blitt beregnet.

Retten til prisøkning i henhold til 1 og 3 ovenfor foreligger kun om kostnadsøkningene overstiger 60 kr. Kenzan Tours AB har derimot satt en grense (maksimumsbeløp) for økning eller reduksjon med maksimalt 10 % av reisens totale pris per person, totalt for endringer i punkt 1, 2 og 3.

Prisen kan ikke økes under de siste 20 dagene før den avtalte avreisedagen.

Arrangøren skal så raskt som mulig informere den reisende om prisendringer.

Reisens pris skal senkes hvis arrangørens kostnader tidligere enn 20 dager før den avtalte avreisedagen, av samme årsaker som nevnt ovenfor, reduseres. Ved kostnadsreduksjoner ifølge 1 og 3 nevnt ovenfor skal prisen kun senkes dersom kostnadsminskningen overstiger 60 kr.

4. Den reisende har mulighet til å få prisgaranti mot overnevnte kostnadsøkninger/reduksjoner

ved å gjøre hele betalingen for reisen samtidig som registreringsavgiften betales.

5.6 Arrangørens og den reisendes rett til å trekke seg fra avtalen ved inngripende hendelser m.m.

Så vel arrangøren som den reisende har rett til å trekke seg fra avtalen, om det etter at avtalen har blitt bindende for partene i samsvar med punkt 1.5 på eller i nærheten av reisemålet eller langs den planerte reiseruten inntreffer katastrofe, krigshandling, generalstreik eller annen inngripende hendelse, som vesentlig påvirker reisens gjennomføring eller forholdene på reisemålet ved det tidspunktet da reisen skal gjennomføres.

For å utrede om hendelsen er av en slik alvorlig karakter som nevnt ovenfor skal man rådføre seg med sakkyndige svenske eller internasjonale myndigheter.

6.Arrangørens endringer etter avreisen, feil og mangler

6.1 Uteblivende prestasjoner

Om det etter avreisen er en vesentlig del av de avtalte tjenestene som ikke kan stilles til rådighet, skal arrangøren ordne passende erstatningsarrangement uten ekstra kostnad for den reisende.

Dersom erstatningsarrangement ikke går i orden eller den reisende avviser på akseptable grunner slike arrangement, skal arrangøren, om det er rimelig, uten ekstra kostnad for den reisende stille til rådighet likeverdig transport tilbake til avgangsstedet eller til noe annet sted som den reisende godkjenner.

Hvis en endring i avtalen i henhold til første eller andre ledd innebærer en forverring for den reisende, er han, om det er rimelig, berettiget til prisavslag og erstatning.

6.2 Andre feil og mangler

Ved andre feil i de avtalte tjenestene enn slike som angis i 6.1 har den reisende rett til prisavslag og erstatning, med mindre feilen skyldes den reisende.

Den reisende har ikke rett til erstatning, om arrangøren viser at feilen skyldes et hinder utenfor arrangørens kontroll som denne ikke med rimelighet kunne forventes ha regnet med når avtalen ble inngått og dens konsekvenser med rimelighet heller ikke kunne ha blitt unngått eller overvunnet.

Hvis feilen skyldes noen som arrangøren har engasjert, er arrangøren fritatt fra erstatning i henhold til andre ledd om også den som han har engasjert skulle være fri i henhold til den bestemmelsen. Det samme gjelder hvis feilen skyldes noen andre i et tidligere ledd.

Ved feil som skyldes omstendigheter som beskrives i andre eller tredje ledd skal arrangøren umiddelbart gi den reisende den nødvendige hjelpen.

6.3 Erstatningens omfang

Erstatning ifølge disse vilkårene omfatter foruten erstatning for ren økonomisk skade, erstatning for personskade og skade på eiendom.

Skader som omfattes av bestemmelsene i sjøloven (1994:1009), luftfartsloven (1957:297), jernbanetrafikkloven (1985:192) eller loven (1985:193) om internasjonal jernbanetrafikk skal erstattes etter de nevnte lover i deres ordlyd da skaden oppstod ifølge disse vilkårene. Arrangøren er imidlertid alltid forpliktet til å erstatte den reisende for hva den har rett til å kreve i henhold til de nevnte lovene.

Den reisende er forpliktet å begrense skadene så langt som mulig.

7. Reklamasjon og avhjelpende

7.1 Den reisenende får ikke påberope seg feil i det han har rett til å kreve i henhold til avtalen, med mindre han innen to måneder etter at han har oppdaget eller lagt merke til feilen opplyser arrangøren eller agenten om feilen. Dette bør skje, hvis det er mulig, på reisemålet.

7.2 Uten hinder av 7.1 får den reisende påberope seg feil, dersom arrangøren eller agenten har handlet grovt uaktsomt eller i strid med tro og ære.

7.3 Hvis den reisende fremfører klager som ikke er ubegrunnede, skal arrangøren eller dennes lokale representant umiddelbart foreta tiltak for å finne en passende løsning.

8. Den reisendes ansvar under reisen

8.1 Arrangørens anvisninger m.m.

Den reisende er forpliktet til å følge de anvisninger for reisens gjennomføring som blir levert av reiselederen eller av annen person som arrangøren engasjerer.

Den reisende er forpliktet til å respektere de ordensregler som gjelder for reisen og for transport, hotell etc., og føre seg slik at de medreisende eller andre ikke blir forstyrret. Hvis den reisende bryter mot dette, kan arrangøren heve avtalen.

8.2 Den reisendes ansvar for skade

Den reisende er ansvarlig for skade som denne forårsaker arrangøren gjennom forsømmelse, f.eks. ved å ikke følge henviste anvisninger eller forskrifter.

Det er den reisendes plikt å kompensere for skade som er lovbasert imot noen som arrangøren har engasjert for å medvirke i reisens gjennomføring.

8.3 Pass, visum, helsebestemmelser m.m.

Før avtale inngås, skal arrangøren eller agenten på passende måte informere den reisende om slike helsebestemmelser som gjelder under reisen samt, i den utstrekning det har betydning for den reisende, om hva som gjelder angående pass og visum for statsborgere i stater innom Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Den reisende er i midlertidig selv personlig ansvarlig for å følge de nødvendige formaliteter for reisens gjennomføring, som f.eks. besittelse av gyldig pass, visum, vaksinasjoner, forsikring.

Den reisende er selv ansvarlig for alle kostnader som påløper på grunn av brister i nevnte formaliteter, som f.eks. hjemtransport pga. manglende pass, om ikke bristene er forårsaket av feilaktig informasjon fra arrangøren eller salgsrepresentanten.

9. Tvisteløsning

Partene bør forsøke å løse tvist som gjelder tolkningen eller anvendelse av avtalen gjennom forhandlinger. Hvis partene ikke kan enes, kan tvisten prøves av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av generell domstol.